Διαγωνισμός για την προμήθεια εξαιρετικού (extra) παρθένου ελαιόλαδου

Δημοσιεύθηκε στις 28/02/2023 14:10

Ανοιχτός δημόσιος διαγωνισμός υπ’ αριθμ. 01/2023 της IV Ταξιαρχίας Υποστήριξης, για την ανάδειξη προμηθευτή εξαιρετικού (extra) παρθένου ελαιόλαδου (CPV: 15411110-6), με σκοπό την υπογραφή σύμβασης για κάλυψη των αναγκών συσσιτίου οπλιτών των Μονάδων – Ανεξ. Υπομονάδων και Υπηρεσιών των ΠΕ Ξάνθης (συμπεριλαμβανομένου του ΚΑΑΥ Κεραμωτής) και Ροδόπης, μέσω των Στρατιωτικών Πρατηρίων Ξάνθης (ΣΠΞ) και Κομοτηνής (ΣΠΚ) αντίστοιχα, εκτιμώμενης συνολικής αξίας 199.600,00 € (χωρίς Φ.Π.Α) και χρονικής διάρκειας ενός (1) έτους με δικαίωμα παράτασης ενός (1) εξαμήνου μονομερώς και ενός (1) επιπλέον εξαμήνου σε συμφωνία με τον προμηθευτή.

Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά που προσδιορίζεται αποκλειστικά βάσει της χαμηλότερης τιμής.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ με Α/Α συστήματος: 185437, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.qov.gr.

Καταληκτική ημερομηνία: Πέμπτη 16 Μαρτίου 2023, ώρα 10:00 πμ.