Διαγωνισμός για την ανάδειξη προμηθευτή νωπών και κατεψυγμένων κρεάτων, πουλερικών και νωπού κρέατος αμνοεριφίων

Δημοσιεύθηκε στις 24/07/2023 09:53

Ανοιχτός δημόσιος ηλεκτρονικός διαγωνισμός υπ’ αριθμ. 05/2023, της IV ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (Στρατόπεδο "ΛΓΟΣ (ΠΖ) ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ", Οδός Σάρδεων, Ξάνθη) για την ανάδειξη προμηθευτή/ών νωπών και κατεψυγμένων κρεάτων, πουλερικών και νωπού κρέατος αμνοεριφίων, με σκοπό την υπογραφή σύμβασης για κάλυψη αναγκών συσσιτίου Μονάδων – Ανεξ. Υπομονάδων και Υπηρεσιών και αναγκών μεταπώλησης των Στρατιωτικών Εκμεταλλεύσεων (ΚΨΜ, ΛΑΦ και ΚΑΑΥ), που εδρεύουν στις ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ και ΡΟΔΟΠΗΣ (συμπεριλαμβανομένου του ΚΑΑΥ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ), μέσω των Στρατιωτικών Πρατηρίων Ξάνθης (ΣΠΞ) και Κομοτηνής (ΣΠΚ) αντίστοιχα, εκτιμώμενης συνολικής αξίας 212.500,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.) και χρονικής διάρκειας ενός (1) έτους με δικαίωμα παράτασης ενός (1) τριμήνου μονομερώς με απόφαση της Ταξιαρχίας.

Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά που προσδιορίζεται αποκλειστικά βάσει της χαμηλότερης τιμής.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με Α/Α συστήματος: 198631.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: Δευτέρα 07 Αυγούστου 2023 και ώρα 23:59 μ.μ.

Διορία κατάθεσης έντυπων δικαιολογητικών: Πέμπτη 10 Αυγούστου 2023 και ώρα 09:30 π.μ.