Διαγωνισμός για την προμήθεια εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου

Δημοσιεύθηκε στις 26/07/2023 08:07
Ανοιχτός δημόσιος ηλεκτρονικός διαγωνισμός υπ’ αριθμ. 06/2023,  της IV ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (Στρατόπεδο "ΛΓΟΣ (ΠΖ) ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ", Οδός Σάρδεων, Ξάνθη) για την ανάδειξη προμηθευτή εξαιρετικού (extra) παρθένου ελαιόλαδου (CPV: 15411110-6), με σκοπό την υπογραφή σύμβασης για κάλυψη των αναγκών
συσσιτίου Μονάδων – Ανεξ. Υπομονάδων και Υπηρεσιών και των αναγκών μεταπώλησης Στρατιωτικών Εκμεταλλεύσεων (ΚΨΜ, ΛΑΦ και ΚΑΑΥ), που εδρεύουν στις ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ και ΡΟΔΟΠΗΣ (συμπεριλαμβανομένου του ΚΑΑΥ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ), μέσω των Στρατιωτικών Πρατηρίων Ξάνθης (ΣΠΞ) και Κομοτηνής (ΣΠΚ) αντίστοιχα,  εκτιμώμενης συνολικής αξίας 200.000,00 € (χωρίς Φ.Π.Α) και χρονικής διάρκειας ενός (1) έτους με δικαίωμα παράτασης ενός (1) εξαμήνου μονομερώς και ενός (1) επιπλέον εξαμήνου σε συμφωνία με τον προμηθευτή.
 
Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά που προσδιορίζεται αποκλειστικά βάσει της χαμηλότερης τιμής.
 
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με Α/Α συστήματος: 194359
 
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Πέμπτη 31 Αυγούστου 2023, ώρα 23:59 μ.μ.
ΔΙΟΡΙΑ  ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ: Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου 2023, ώρα 09:30 π.μ.