Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (ΣΑΠ) του Δήμου Ξάνθης

Δημοσιεύθηκε στις 02/08/2023 10:43

Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός του Δήμου Ξάνθης για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (ΣΑΠ) του Δήμου Ξάνθης», προϋπολογισμού 74.400,00 € (με το Φ.Π.Α.).

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, με συντελεστή βαρύτητας αξιολόγησης τεχνικής και οικονομικής προσφοράς 70% και 30% αντίστοιχα.

Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός (ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών) θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την 22η Αυγούστου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00.
Η ημέρα έναρξης παραλαβής των προσφορών είναι η 31η Ιουλίου 2023 ημέρα Δευτέρα και η ώρα έναρξης η 09:00.
Η ημέρα λήξης παραλαβής προσφορών είναι η 16η Αυγούστου 2023, ημέρα Τετάρτη και η ώρα λήξης 15:00.