Διαγωνισμός για την προμήθεια φυσικού πόσιμου εμφιαλωμένου νερού

Δημοσιεύθηκε στις 10/08/2023 07:24
Ανοιχτός δημόσιος ηλεκτρονικός διαγωνισμός υπ’ αριθμ. 07/2023, της IV ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (Στρατόπεδο "ΛΓΟΣ (ΠΖ) ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ", Οδός Σάρδεων, Ξάνθη) για την ανάδειξη προμηθευτή/ών φυσικού πόσιμου εμφιαλωμένου νερού, με σκοπό την υπογραφή σύμβασης για κάλυψη αναγκών συσσιτίου Μονάδων – Ανεξ. Υπομονάδων και Υπηρεσιών και αναγκών μεταπώλησης των Στρατιωτικών Εκμεταλλεύσεων (ΚΨΜ, ΛΑΦ και ΚΑΑΥ), που εδρεύουν στις ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ και
ΡΟΔΟΠΗΣ (συμπεριλαμβανομένου του ΚΑΑΥ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ), μέσω των Στρατιωτικών Πρατηρίων Ξάνθης (ΣΠΞ) και Κομοτηνής (ΣΠΚ) αντίστοιχα, εκτιμώμενης συνολικής αξίας 115.000,00 € (χωρίς Φ.Π.Α).
 
Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά που προσδιορίζεται αποκλειστικά βάσει της χαμηλότερης τιμής.
 
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με Α/Α συστήματος: 205395
 
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Τετάρτη 13 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 23:59 μ.μ.
 
ΔΙΟΡΙΑ  ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ: Δευτέρα 18 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 09:30 π.μ.