Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου της υπηρεσίας: "Εργασίες συντήρησης και επισκευής των οχημάτων του Δήμου Ξάνθης"

Δημοσιεύθηκε στις 17/08/2023 08:31

Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο: «Εργασίες συντήρησης και επισκευής των οχημάτων του Δήμου Ξάνθης», προϋπολογισμού 241.800,00 € (με το Φ.Π.Α.).

Κριτήριο ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής (ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό) για το σύνολο των των υπηρεσιών της κάθε ομάδας χωριστά, όπως περιγράφεται στην με Αριθ. Υ-04/2023 Μελέτη της Διεύθυνσης Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ξάνθης.
 
Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός (ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών) θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την 5η Σεπτεμβρίου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ.
Η ημέρα έναρξης παραλαβής των προσφορών είναι η 15η Αυγούστου 2023 και η ώρα έναρξης η 09:00΄.
Η ημέρα λήξης παραλαβής προσφορών είναι η 30η Αυγούστου 2023, ημέρα Τετάρτη και η ώρα λήξης 15:00΄.