Ενημέρωση στο Επιμελητήριο Ξάνθης σχετικά με τα νέα φορολογικά μέτρα και πρόστιμα

Δημοσιεύθηκε στις 04/02/2014 12:31
Τη Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου 2014 και ώρα 18:00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Επιμελητήριο Ξάνθης σε συνεργασία με την Ένωση Λογιστών Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Ξάνθης σας καλούν τη Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου 2014 και ώρα 18:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου Ξάνθης όπου θα γίνει ενημέρωση σχετικά με τα νέα φορολογικά μέτρα και πρόστιμα με σκοπό την ανάληψη κοινής δράσης όλων των φορέων και επιχειρήσεων του νομού Ξάνθης για την ανατροπή του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου για τα πρόστιμα.

Η παρουσία σας κρίνεται απαραίτητη γιατί η εφαρμογή των άρθρων 53 έως 59 του Ν. 4174/2013 θα καταστρέψει και την τελευταία υγιή επιχείρηση.

Παρακάτω παρουσιάζονται τα άρθρα του Ν. 4174/2013 που αφορούν τα πρόστιμα και παραδείγματα για την καλύτερη κατανόησή τους:

Άρθρο 53 – Τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής.

«Αν οποιοδήποτε ποσό φόρου δεν καταβληθεί εντός της νόμιμης προθεσμίας καταβολής, ο φορολογούμενος υποχρεούται να καταβάλει τόκους επί του εν λόγω ποσού φόρου για τη χρονική περίοδο από την επόμενη μέρα της λήξης της νόμιμης προθεσμίας. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης ή τροποποιητικής δήλωσης καθώς και σε περίπτωση εκτιμώμενου, διορθωτικού ή προληπτικού προσδιορισμού του φόρου, ως αφετηρία υπολογισμού των τόκων λαμβάνεται η λήξης προθεσμίας κατά την οποία θα έπρεπε να είχε αρχικά καταβληθεί, βάσει του νόμου, ο φόρος που προκύπτει από την εκπρόθεσμη ή τροποποιητική δήλωση ή από την πράξη προσδιορισμού.»

Το επιτόκιο που ορίστηκε με απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών ανέρχεται σε 8,76% ετησίως. Οι τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής του συγκεκριμένου άρθρου έρχονται σε αντικατάσταση των προσαυξήσεων του 1% ή 1,5% μηνιαίως, δηλαδή 12% ή 18%, ετησίως του προηγούμενου νόμου. Σαφέστατα, υπάρχει ένας εξορθολογισμός της επιτοκιακής επιβάρυνσης, αλλά δυστυχώς μόνο σε αυτό.

Άρθρο 54 – Διαδικαστικές παραβάσεις

Η φιλοσοφία του νέου νομοθετικού πλαισίου αποσυνδέει πλήρως την υποβολή μιας δήλωσης (ΦΠΑ, Εισοδήματος, Παρακρατούμενων Φόρων κλπ) από την πληρωμή της. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι μπορεί μια επιχείρηση να υποβάλλει μια δήλωση χωρίς να την πληρώσει και η δήλωση αυτή να αποτελεί άμεσα εκτελεστό τίτλο και να βεβαιώνεται το ποσό στην Δ.Ο.Υ.

Ωστόσο, στο άρθρο 54 ορίζονται πρόστιμα για διαδικαστικές παραβάσεις. Τα πιο σημαντικά είναι τα εξής:

Πρόστιμο € 100 για κάθε εκπρόθεσμη φορολογική δήλωση που δεν παράγει φόρο ή δήλωση πληροφοριακού χαρακτήρα.

Πρόστιμο € 1.000 ή € 2.500 (ανάλογα αν τηρεί απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία) αν η επιχείρηση δεν υποβάλλει ή υποβάλλει εκπρόθεσμα φορολογική δήλωση από την οποία προκύπτει ποσό για καταβολή,

Πρόστιμο € 1.000 ή € 2.500 (ανάλογα αν τηρεί απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία) αν δεν υποβάλλει ή υποβάλει εκπρόθεσμα δήλωση παρακράτησης φόρου,

Πρόστιμο € 1.000 ή € 2.500 (ανάλογα αν τηρεί απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία) αν δεν συμμορφώνεται με κάθε υποχρέωση σχετική με την τήρηση βιβλίων και την έκδοση στοιχείων, όπως ορίζονται στο Άρθρο 13 του Κώδικα.

Σε περίπτωση υποτροπής της ίδιας παράβασης εντός πέντε (5) ετών, το πρόστιμο ανέρχεται στο διπλάσιο του αρχικού προστίμου. Σε περίπτωση δεύτερης υποτροπής εντός πέντε (5) ετών, το πρόστιμο ανέρχεται στο τετραπλάσιο του αρχικού προστίμου.

Από τα παραπάνω προκύπτει, ότι αν μια επιχείρηση αργήσει για μια ημέρα να υποβάλλει οποιαδήποτε φορολογική δήλωση από την οποία προκύπτει ποσό για καταβολή τότε θα της επιβληθεί πρόστιμο € 1.000 ή € 2.500. Αν το επαναλάβει εντός μιας πενταετίας το πρόστιμο θα διπλασιαστεί και στη δεύτερη υποτροπή θα τετραπλασιαστεί. Στο σημείο αυτό γίνεται αντιληπτό ότι τιμωρείται ακόμη και το ανθρώπινο λάθος. Μια παράλειψη, μια ασθένεια δεν είναι αποδεκτή από ένα κράτος που θέλει να δομήσει σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πολίτες.

Επιπλέον, οι κάθε είδους τροποποιητικές δηλώσεις που αποτελούν συχνό φαινόμενο με βάση την οργάνωση των επιχειρήσεων και παράγουν φόρο για καταβολή, έστω και μικρό, θα έχουν πρόστιμο € 1.000 ή € 2.500 και αυτές που δεν παράγουν φόρο, ενώ με το προηγούμενο καθεστώς δεν επιβαλλόταν πρόστιμο, τώρα θα έχουν πρόστιμο € 100.

Τα ίδια πρόστιμα ισχύουν και στις περιπτώσεις μη έκδοσης αποδείξεων και γενικά στις περιπτώσεις παραβάσεων του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών. Δηλαδή η μη έκδοση 3 αποδείξεων επιφέρει πρόστιμο 3 Χ € 1.000 ή € 2.500.

Άρθρο 57 – Πρόστιμο εκπρόθεσμης καταβολής

«Αν οποιοδήποτε ποσό φόρου δεν καταβληθεί το αργότερο εντός δύο (2) μηνών από την παρέλευση της νόμιμης προθεσμίας καταβολής, υπολογίζεται πρόστιμο ίσο με ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) του φόρου που δεν καταβλήθηκε εμπρόθεσμα. Μετά την πάροδο ενός έτους από τη λήξη της νόμιμης προθεσμίας καταβολής το παραπάνω πρόστιμο ανέρχεται σε είκοσι τοις εκατό (20%) του φόρου. Μετά την πάροδο δύο (2) ετών ανέρχεται σε τριάντα τοις εκατό (30%) του φόρου. Το πρόστιμο των προηγούμενων εδαφίων υπολογίζεται και στις περιπτώσεις εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης με βάση το χρόνο, κατά τον οποίο έληγε η σχετική προθεσμία υποβολής».

Το πρόστιμο αυτό αφορά ποσά που βεβαιώνονται και πληρώνονται μετά την παρέλευση 2 μηνών. Εκτός, δηλαδή, από τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής μιας υποχρέωσης θεσμοθετείται και το πρόστιμο εκπρόθεσμης καταβολής.

Άρθρο 59 – Πρόστιμο μη καταβολής παρακρατούμενων φόρων

«Στον υπόχρεο απόδοσης παρακρατηθέντος φόρου, ο οποίος δεν απέδωσε το φόρο αυτόν εντός της νόμιμης προθεσμίας προς πληρωμή, επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το ποσό του φόρου που δεν αποδόθηκε».

Π.χ. Για ποσό παρακρατούμενου φόρου ίσο με € 500 θα επιβληθεί πρόστιμο € 1.000 ή € 2.500 για εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης και ποσό € 500 για πρόστιμο μη καταβολής παρακρατούμενων φόρων. Επιπλέον, θα υπάρχουν και οι τόκοι της εκπρόθεσμης καταβολής.

Ας υποθέσουμε ότι μια επιχείρηση έχει να καταβάλει φόρο μισθωτών υπηρεσιών μηνιαία € 100.000. Αν αργήσει μια μέρα θα πρέπει να καταβάλει πρόστιμο ίσο με το ποσό του φόρου. Δηλαδή, πρόστιμο € 100.000 για μια ημέρα καθυστέρησης. Όλα αυτά τα απλά παραδείγματα καταδεικνύουν την αστοχία στη φιλοσοφία και την έλλειψη κάθε λογικής στην επιβολή προστίμων.

Υποχρεώσεις υποβολής μηνιαίων καταστάσεων

Μια άλλη υποχρέωση που προωθείται είναι η μηνιαία ηλεκτρονική υποβολή στοιχείων τιμολογίων στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων. Η διαδικασία αυτή θα αναδείξει πολλά τεχνικά προβλήματα των επιχειρήσεων και τυχόν διαφορές που θα προκύψουν από τις διασταυρώσεις θα επιφέρουν πρόστιμα. Απαιτείται λοιπόν να δοθεί εύλογος χρόνος προσαρμογής στις επιχειρήσεις για να οργανώσουν την παραπάνω διαδικασία.

Πρόστιμα ΙΚΑ

Εξίσου ισοπεδωτικό και παράλογο είναι το πρόστιμο που επιβάλλεται για μη αναγραφή κάθε εργαζόμενου στην Α.Π.Δ. (Αναλυτική Περιοδική Δήλωση), το οποίο ανέρχεται σε € 10.550 έστω και αν ο εργαζόμενος έχει προσληφθεί κανονικά, έχει καταχωρηθεί στον πίνακα προσωπικού και στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ και έχουν εξοφληθεί οι ασφαλιστικές εισφορές στο ακέραιο. Άρα η μόνη περίπτωση να μην αναγραφεί στην Α.Π.Δ. είναι από ανθρώπινο ή τεχνικό λάθος. Και εδώ διαπιστώνουμε το παράδοξο φαινόμενο της επιβολής προστίμου σε αντίθεση με τη δημιουργία ασφαλιστικής δικλείδας από το ΙΚΑ που να μην επιτρέπει την αποστολή της ΑΠΔ σε περίπτωση που δεν περιλαμβάνεται εργαζόμενος ο οποίος εμφανίζεται ως εγγραφή στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ.