Ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εφαρμογή του νέου Συστήματος Γενικευμένων Δασμολογικών Προτιμήσεων

Δημοσιεύθηκε στις 28/02/2014 09:22

Σε ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχουν αναρτηθεί πλροφορίες και ενημερωτικά έγγραφα όσον αφορά τον Καν. (ΕΕ) αριθμ. 978/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εφαρμογή του νέου Συστήματος Γενικευμένων Δασμολογικών Προτιμήσεων.