Σε δημόσια διαβούλευση έθεσε το ΥπΑν το σχέδιο δράσης για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Δημοσιεύθηκε στις 12/08/2014 09:44

Σε διαβούλευση τέθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) και καλεί όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, επιχειρήσεις και πολίτες να καταθέσουν τις προτάσεις τους μέσω του opengov.gr, μέχρι τις 22 Σεπτεμβρίου 2014 για τη διασφάλιση των συνθηκών που θα καταστήσουν την εταιρική κοινωνική ευθύνη ελκυστική στις επιχειρήσεις και την κοινωνία.

«Τα τελευταία χρόνια, η ΕΚΕ αποτελεί το κεντρικό σημείο αναφοράς κάθε προσπάθειας, σύνδεσης της επιχειρηματικής δραστηριότητας με τις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας όπως τα ανθρώπινα δικαιώματα, την απασχόληση, το ελάχιστο εισόδημα, τα δικαιώματα των καταναλωτών, το φυσικό περιβάλλον καθώς και τη διαφάνεια και την ορθή εταιρική διακυβέρνηση», αναφέρει σε επιστολή του ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου κ. Στέφανος Κομνηνός.

Το νέο Εθνικό Σχέδιο περικλείει την ευθύνη κάθε επιχείρησης ή οργανισμού απέναντι στους ανθρώπους, την κοινωνία και το περιβάλλον για τον τρόπο που τους επηρεάζει από την άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας και παρόλο που αποτελεί εθελοντική αυτοδέσμευση επιχειρήσεων και οργανισμών προϋποθέτει την ανάληψη πρωτοβουλιών και δραστηριοτήτων, επιπλέον της ελάχιστης συμμόρφωσης με την εκάστοτε νομοθεσία. Έχοντας, λοιπόν, υπεύθυνη σχέση για τους εργαζομένους, τους καταναλωτές, τους επιχειρηματικούς συνεργάτες και την ευρύτερη κοινωνία, οι επιχειρήσεις μπορούν να ενισχύσουν την μακροχρόνια ανταγωνιστικότητα και ύπαρξή τους. «Με αυτό τον τρόπο η ΕΚΕ όχι μόνον δεν δημιουργεί αντιθέσεις αλλά αντίθετα φέρνει κοντά επιχειρήσεις, δημόσιες Αρχές, κοινωνικούς και άλλους φορείς και την κοινωνία ευρύτερα», υπογράμμισε ο γενικός γραμματέας.

Για την Ελλάδα, ένας βασικός στόχος του προγράμματος δράσης είναι η αύξηση του αριθμού των επιχειρήσεων που αναγνωρίζουν και χρησιμοποιούν την ΕΚΕ για τη διαμόρφωση των στρατηγικών τους, σύμφωνα με τις αρχές της Βιώσιμης Ανάπτυξης, καθώς η συγκεκριμένη διαδικασία, με βάση τα ισχύοντα, αφορά περίπου 150 ελληνικές επιχειρήσεις.

Υπενθυμίζεται ότι το υπουργείο, στο πλαίσιο της ελληνικής Προεδρίας της ΕΕ, κατέθεσε πρόταση Οδηγίας της Προεδρίας για τη δημοσίευση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών, η οποία και υπερψηφίσθηκε από τα κράτη- μέλη και επιβάλλει στις μεγάλες επιχειρήσεις για πρώτη φορά στην Ευρώπη από το 2017, να δημοσιοποιούν τις επιπτώσεις της δραστηριότητάς τους με διαφάνεια. Υπολογίζεται ότι η προσέγγιση καταγραφής των επιχειρήσεων σε Κεντρικό, Περιφερειακό και Κλαδικό επίπεδο, συντονισμένα μέσω του Γ.Ε.ΜΗ, μπορεί να αποτελέσει καλή πρακτική της χώρας διεθνώς, αναφορικά με την καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης ως προς την ΕΚΕ και τον συντονισμό δυνάμεων, με στόχο τη δημιουργία οικονομιών κλίμακας και τη μεγιστοποίηση των ωφελημάτων.

Το υπουργείο στο πλαίσιο της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και του Εθνικού Μεταρρυθμιστικού Πλαισίου, έθεσε τους εξής βασικούς στόχους έως το 2020:

  • Τη διαμόρφωση στο 70% του ποσοστού απασχόλησης στην ηλικιακή ομάδα 20-64 ετών.
  • Τη μείωση κατά 450.000 άτομα του πληθυσμού των πολιτών που απειλούνται από τη φτώχεια ή/και τον κοινωνικό αποκλεισμό.
  • Τη μείωση κατά 100.000 άτομα του αριθμού των παιδιών και νέων (0-17) που απειλούνται από τη φτώχεια.
  • Την κάλυψη άμεσων αναγκών, αλλά και τη διαμόρφωση αποτελεσματικών και βιώσιμων μακροχρόνιων υπηρεσιών κοινωνικής προστασίας, δημιουργώντας ένα «δίχτυ κοινωνικής ασφάλειας».

Το ολοκληρωμένο Σχέδιο της Εθνικής Στρατηγικής για την ΕΚΕ αναπτύχθηκε από Ομάδα Εργασίας που συστάθηκε στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι αρμόδιων υπουργείων, επιχειρηματικών φορέων, μη κυβερνητικών οργανώσεων και της ακαδημαϊκής κοινότητας.