Συνάντηση Δικτύωσης στήριξης των Αυτοαπασχολούμενων – Παρουσίαση του αναμενόμενου Προγράμματος Επιχειρηματική Ευκαιρία ΕΣΠΑ 2014-2020

Δημοσιεύθηκε στις 21/01/2015 11:37
Την Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2015 και ώρα 10:00 π.μ.

Το Επιμελητήριο Ξάνθης, ως φορέας – εταίρος της  Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΤΗΘΥΣ», διοργανώνει συνάντηση Δικτύωσης – Στήριξης   αυτοαπασχολούμενων, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Ξάνθης, την Τρίτη, 27/01/2015 και ώρα 10:00 π.μ. στα πλαίσια της Πράξης: «Παραγωγή και εμπορία τοπικών προϊόντων σε συνδυασμό με πολιτιστικές δράσεις και θεματικό εναλλακτικό τουρισμό και δικτύωση», που υλοποιείται στα πλαίσια της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Η συνάντηση αποσκοπεί στην ενημέρωση των ωφελουμένων του προγράμματος «Επιχειρηματική Ευκαιρία» που συγχρηματοδοτείται από το (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014-2020