Οργανισμός Ευρωπαϊκών Διασυνοριακών Περιοχών (AEBR)

Το ΑΕΒR ξεκίνησε να λειτουργεί λίγο μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο με στόχο την εξάλειψη των συνοριακών φραγμών και τις δυνατότητες διασυνοριακής συνεργασίας. Έτσι άρχισαν να δημιουργούνται περιφερειακές ενώσεις, οι οποίες υπόκειντο στην αντίστοιχη εθνική νομοθεσία, η οποία κάλυπτε τομείς κοινού ενδιαφέροντος και αποσκοπούσε στη βελτίωση της διασυνοριακής συνεργασίας. Από τη δεκαετία του 1960 μέχρι σήμερα έχουν επιμείνει, σε όλα τα πολιτικά και διοικητικά επίπεδα, σε μια πολιτική βελτίωσης της κοινωνικοπολιτιστικής και οικονομικής κατάστασης των κατοίκων των παραμεθόριων περιοχών και στην ανακούφιση ή την εξάλειψη των συνοριακών φραγμών.

Η ίδρυσή του AEBR καθιερώνει και εξευγενίζει ένα γενικό δίκτυο συνοριακών και διασυνοριακών περιοχών, το οποίο δεν περιορίζεται μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σήμερα, το ευρωπαϊκό δίκτυο της AEBR περιλαμβάνει περισσότερες από 200 συνοριακές δομές και είναι ο κυριότερος φορέας εκπροσώπησης των περιοχών αυτών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Αξιοσημείωτο είναι ότι το AEBR ήταν ο ιδρυτής του Προγράμματος INTERREG καθώς και των πρώτων Προγραμμάτων της ΕΕ με τους γειτονικούς υποψήφιους για προσχώρηση (το PHARE CBC επινοήθηκε στην Καστοριά). Από εκείνη τη στιγμή ο Οργανισμός συμμετείχε τακτικά στις διασυνοριακές εξελίξεις στη Βόρεια Ελλάδα και έρχονταν σε επαφή με όλους τους ενδιαφερόμενους. Έχουν οργανωθεί πολλές διασκέψεις και σεμινάρια για την ενίσχυση της ανάπτυξης της διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ της Βόρειας Ελλάδας και των εταίρων της καθώς και του ρόλου των περιφερειακών / τοπικών αρχών. Έχει παρασχεθεί αρκετές φορές, μέσω του Οργανισμού, άμεση υποστήριξη στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ερωτήσεις που αφορούσαν τη δημιουργία ξεχωριστού προγράμματος Interreg Ελλάδας / Αλβανίας, αλλά και με την ΠΓΔΜ και τη Βουλγαρία. Οι τακτικές συναντήσεις εκπροσώπων του Οργανισμού με τους Επιτρόπους της Ε.Ε. αποφέρουν ιδιαίτερα οφέλη για τα μέλη του. Αυτό επιβεβαιώνεται από τις τελευταίες αποφάσεις που αφορούν τους νέους κανονισμούς της ΕΕ και τη χρηματοδότηση των προγραμμάτων INTERREG.

Το Επιμελητήριο Ξάνθης με τη συμμετοχή του στο AEBR έχει αποκτήσει εταιρικές σχέσεις με δίκτυα που ασχολούνται με συγκεκριμένα κοινά διασυνοριακά ζητήματα και συμβάλλουν στην κατάρτιση προτάσεων για συγκεκριμένα έργα διασυνοριακής συνεργασίας και μπορούν να υλοποιηθούν στο πλαίσιο διαφορετικών προγραμμάτων της Ε.Ε. Επιπλέον, έχουμε τη δυνατότητα να συλλέξουμε και να αξιοποιήσουμε παραδείγματα ορθών πρακτικών που αφορούν θέματα γενικού ενδιαφέροντος αλλά και ειδικότερου τα οποία σχετίζονται με την δική μας περιοχή.

Φωτογραφίες