Παράταση ασφαλιστικής κάλυψης ανέργων και ασφαλισμένων ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ & ΟΓΑ που εμπίπτουν στις διατάξεις του Ν. 4254/2014

Δημοσιεύθηκε στις 25/02/2016 11:28

Σύμφωνα με έγγραφο της Γεν. Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων πρόκειται να ρυθμιστεί νομοθετικά η παράταση ισχύος από 1/3/2016 έως 28/2/2017 της ασφαλιστικής ικανότητας των περιπτώσεων που αναφέρονται στο θέμα ως ακολούθως:

α). Στους ανέργους ηλικίας άνω των 29 και έως 55 ετών, που έχουν κάνει χρήση των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 5 του ν.2768/1999 (Α, 273) όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, η ασφαλιστική κάλυψη για παροχές ασθένειας σε είδος παρατείνεται έως την 28η Φεβρουαρίου 2017.

β). Στους ασφαλισμένους του Ο.Α.Ε.Ε. ηλικίας άνω των 30 έως 65 ετών, που διέκοψαν την άσκηση του επαγγέλματός τους, που έχουν κάνει χρήση των διατάξεων της παρ. 8 του άρθρου δεύτερου του ν.3845/2010 (Α, 65) και παραμένουν άνεργοι, η ασφαλιστική κάλυψη για παροχές ασθενείας σε είδος παρατείνεται έως την 28η Φεβρουαρίου 2017.

Σύμφωνα με τα παραπάνω το δικαίωμα της παράτασης στην περίθαλψη από 1/3/2016 μέχρι 28/2/2017 αναφέρεται σε όσους έχουν κάνει χρήση των αντίστοιχων διατάξεων και εφόσον παραμένουν άνεργοι και πληρούν την προϋπόθεση ηλικίας των αντίστοιχων νόμων.

Για όσους αιτούνται το δικαίωμα της περίθαλψης με τις παραπάνω διατάξεις  για πρώτη φορά  - όχι κατά παράταση - εξακολουθούν να ισχύουν οι αντίστοιχες εγκύκλιες οδηγίες και συγκεκριμένα:

  • Εγκύκλιος 10/2000 για Ν. 2768/1999
  • Εγκύκλιος 66/2011 για Ν. 3845/2010.

 

γ). Σε όσους έχουν κάνει χρήση  της περ. Α , της υποπ. Α3 του άρθρου  πρώτου του ν. 4254/2014  , παρατείνεται η ασφαλιστική κάλυψη για παροχές ασθενείας σε είδος έως την 28η Φεβρουαρίου 2017.

 

Σε όσους αιτούνται για πρώτη φορά τη χρήση του Ν. 4254/2014 εφόσον οι οφειλές τους αφορούν τα έτη 2011,2012, και 2013, χωρίς να εξετάζεται η ασφαλιστική κατάσταση των ετών 2014 και 2015, και ο μέσος όρος του συνολικού οικογενειακού φορολογητέου εισοδήματος για τα έτη 2011, 2012, 2013 δεν υπερβαίνει τα 12.000 ευρώ, μπορείτε να προβείτε στην παράταση χορήγησης ασφαλιστικής ικανότητας μέχρι 28-02-2017.

Τέλος:

Πληροφοριακά υπενθυμίζεται ότι ισχύουν για τους ανασφάλιστους:

  • Η ΚΥΑ αρ. Υ4α/γπ/48985/3-6-2014 (φεκ. 1465/2014 τ.Β’): Πρόσβαση στο σύστημα νοσηλευτικής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης (κρατικά νοσοκομεία).
  • Η ΚΥΑ αρ. ΓΠ/οικ56432/28-6-2014 (φεκ. 1753/2014 τ.Β’): Πρόσβαση στο σύστημα φαρμακευτικής περίθαλψης