ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ: Αλλαγές στον μηχανισμό έως τον Σεπτέμβριο

Δημοσιεύθηκε στις 05/07/2021 10:00

Δημοσιεύθηκε η νέα απόφαση 45456/2021 η οποία τροποποιεί την 23103/478/2020 σχετικά με τον καθορισμό του πλαισίου εφαρμογής του Μηχανισμού ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ». Η απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2875/Β/1-7-2021, τροποποιεί την υπ’ αρ. οικ. 23103/478/13-6-2020 κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός του πλαισίου εφαρμογής του Μηχανισμού ενίσχυσης της απασχόλησης “ΣΥΝ- ΕΡΓΑΣΙΑ”» (Β’ 2274). Καθορίζει  τις προϋποθέσεις για την ένταξη των εργαζομένων στον μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ για το διάστημα Ιουνίου - Σεπτεμβρίου 2021.

Δείτε αναλυτικά το ΦΕΚ 2875/Β/1-7-2021