Μελέτη Kυκλικής Oικονομίας στον Αγροδιατροφικό τομέα

Δημοσιεύθηκε στις 09/03/2022 08:23

Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης συμμετέχει στο Έργο με τίτλο «Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας και της Βιώσιμης Ανάπτυξης στον τομέα της Αγροδιατροφής μέσα από την Προώθηση της Κυκλικής Οικονομίας – Enhancing the Competitiveness and Sustainable Growth in the Agrοfood Sector through the promotion of Circular Economy» και ακρωνύμιο «AGROFFICIENCY»» το οποίο έχει ενταχθεί στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα με τίτλο: Cooperation Programme Interreg V-A "Greece-Bulgaria 2014-2020", χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά 85% και από εθνικούς πόρους μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων κατά 15%.

Ο γενικός στόχος του AGROFFICIENCY είναι να ενισχύσει την υποστήριξη που προσφέρεται σε υφιστάμενες και νεοσύστατες ΜΜΕ του κλάδου αγροδιατροφικών προϊόντων της επιλέξιμης διασυνοριακής περιοχής, με τη δημιουργία ενός κέντρου υποστήριξης επιχειρήσεων One-Stop-Shop (BSC) που θα λειτουργεί σε ένα μοντέλο που μοιάζει με θερμοκοιτίδα για τις νεοϊδρυθείσες και πιθανές ΜΜΕ. 

Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου έργου, καλούνται οι επιχειρήσεις του κλάδου να συμπληρώσουν το παρακάτω ερωτηματολογίου στον σύνδεσμο:

https://forms.gle/zyHFdpqM8gUj8tn28

Το ερωτηματολόγιο χωρίζεται σε δύο (2)  μέρη για τις ανάγκες της έρευνας των κάτωθι μελετών αντίστοιχα:

  1. Π.3.1 Κλαδική Μελέτη του Τομέα της Αγροδιατροφής στη Διασυνοριακή Περιοχή Ελλάδας – Βουλγαρίας
  2. Π3.2 Μελέτη Kυκλικής Oικονομίας στον Αγροδιατροφικό τομέα.

Το ερωτηματολόγιο και τα πορίσματα της έρευνας θα χρησιμοποιηθούν για την εκπόνηση των δύο (2) μελετών .