Ενημέρωση σχετικά με τους κανόνες και τις προϋποθέσεις ασφαλούς διάθεσης των παιχνιδιών στην αγορά

Δημοσιεύθηκε στις 11/11/2022 12:43

Ενημέρωση της Διεύθυνσης Ασφάλειας και Συμμόρφωσης Βιομηχανικών Προϊόντων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, σχετικά με τους κανόνες και τις προϋποθέσεις ασφαλούς διάθεσης των παιχνιδιών στην αγορά.

Μεταξύ άλλων επισημαίνεται ότι:

1. Διάθεση παιχνιδιών που δε φέρει τη σήμανση «CE» επιφέρει επιβολή προστίμου και άμεση δέσμευση των μη συμμορφούμενων προϊόντων.

2. Στην περίπτωση που ο εισαγωγέας ή ο διανομέας διαθέτει προϊόντα στην αγορά με το δικό του όνομα / εμπορική επωνυμία ή το εμπορικό του σήμα θεωρείται κατασκευαστής δυνάμει του άρθρου 9 του ανωτέρω σχετικού (4) και ως εκ τούτου αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις του κατασκευαστή σύμφωνα με το άρθρο 5 του ιδίου σχετικού.

3. Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας προμηθεύεται παιχνίδια απευθείας από τρίτη χώρα, είτε από τον φυσικό κατασκευαστή/τον κεντρικό του αντιπρόσωπο είτε μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας, τότε αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις του εισαγωγέα.

4. Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας προμηθεύεται παιχνίδια απευθείας από χώρα της Ε.Ε., είτε από τον φυσικό κατασκευαστή/τον κεντρικό του αντιπρόσωπο είτε μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας, αναλαμβάνονται από πλευράς του οι υποχρεώσεις τήρησης εθνικών απαιτήσεων (μετάφραση στα ελληνικά της Δήλωσης Συμμόρφωσης, των οδηγιών χρήσης /πληροφοριών ασφαλείας/προειδοποιήσεων) προκειμένου να διαθέσει το προϊόν στην ελληνική αγορά.

5. Με βάση το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο όλοι οι οικονομικοί φορείς έχουν την υποχρέωση να συνεργάζονται με τις αρχές και να παρέχουν πληροφορίες στην αρμόδια υπηρεσία κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος, να συνδράμουν στη συγκέντρωση των εγγράφων τεκμηρίωσης όπως η Δήλωση Συμμόρφωσης ΕΚ, να αναφέρουν τα μη συμμορφούμενα προϊόντα στις αρμόδιες αρχές καθώς και να αναλαμβάνουν τις δέουσες ενέργειες ώστε να εξαλειφθούν οι κίνδυνοι από τα παιχνίδια που έχουν καταστήσει διαθέσιμα στην αγορά.

6. Η μη τήρηση των ανωτέρω απαιτήσεων για τη διάθεση των προϊόντων επισύρει σε όσους οικονομικούς φορείς τα διακινούν σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα, από την εισαγωγή μέχρι και τη διάθεση στον τελικό χρήστη, τις προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Ε΄ του ν. 4801/2021.