Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων

Δημοσιεύθηκε στις 06/03/2014 11:04

Στη θέσπιση ενιαίου νομοθετικού πλαισίου για όλες τις δημόσιες συμβάσεις που αφορούν σε προμήθειες, έργα και υπηρεσίες προχωρά το υπουργείο Ανάπτυξης, πλαίσιο το οποίο θα αντικαταστήσει τα 400 και πλέον νομοθετήματα που ισχύουν σήμερα. Μέσω του νέου πλαισίου, αλλά και της πλήρους ηλεκτρονικοποίησης των δημόσιων συμβάσεων διαγωνισμών η κυβέρνηση προσδοκά εξοικονόμηση δαπανών τουλάχιστον κατά 10%. Έτσι, από την 1/1/2014 το σύνολο της κεντρικής διοίκησης θα πραγματοποιεί τις προμήθειες (αγαθών-υπηρεσιών) αξίας άνω των 1.000 ευρώ, μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων η οποία καλύπτει ηλεκτρονικά και με χρήση ψηφιακής υπογραφής όλα τα στάδια που προβλέπει η σχετική νομοθεσία, ενώ προσφέρει ακόμη και ηλεκτρονική διαβούλευση κατά την κατάρτιση των προκηρύξεων.

Σχόλια και παρατηρήσεις υποβάλλονται στον διαδικτυακό τόπο www.promitheus.gov.gr  στο πεδίο «Διαβουλεύσεις».