Συναντήσεις δικτύωσης με Αναπτυξιακές Συμπράξεις στο Επιμελητήριο Ξάνθης στο πλαίσιο της Α.Σ. "ΤΗΘΥΣ"

Δημοσιεύθηκε στις 28/07/2014 11:00

Το Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ξάνθης, ως φορέας - εταίρος της  Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΤΗΘΥΣ», διοργανώνει συνάντηση Δικτύωσης με Αναπτυξιακές Συμπράξεις της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα εκδηλώσεων του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Ξάνθης, την Πέμπτη, 31 Ιουλίου 2014 και ώρα 9:30 π.μ., στα πλαίσια της Πράξης: «Παραγωγή και εμπορία τοπικών προϊόντων σε συνδυασμό με πολιτιστικές δράσεις και θεματικό εναλλακτικό τουρισμό και δικτύωση», που υλοποιείται στα πλαίσια της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)

Στη συνάντηση αυτή θα πραγματοποιηθεί γενική παρουσίαση του προγράμματος που υλοποιεί η Αναπτυξιακή Σύμπραξη ΤΗΘΥΣ και σύντομη παρουσίαση των προγραμμάτων των λοιπών παρευρισκόμενων Αναπτυξιακών Συμπράξεων, με απώτερο σκοπό τη δικτύωση των Αναπτυξιακών Συμπράξεων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης και την ανταλλαγή γνώσης πάνω σε καλές πρακτικές για την επίτευξη των στόχων του προγράμματος.