Εκλογές Επιμελητηρίου Ξάνθης 2017
Investment Tools
Προκηρύξεις  Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
e-learning
Απόκτηση Άδειας Χρήσης Πνευματικών Δικαιωμάτων

Ημερολόγιο

Σύστημα Μητρώου Εγγυήσεων Καταναλωτή
e-Επιμελητήριο
Ανταγωνιστικότητα - Επιχειρηματικότητα
Enterprise Greece
Ψηφιακή Υπογραφή
ΔΕΣΜ-ΟΣ Α.Μ.Θ.
Ξάνθη: Ανακαλύψτε τους ανεξερεύνητους μύθους
The house of shadow
Startup Greece
Γ.Ε.ΜΗ.
Υ.Μ.Σ.
Ι.Κ.Ε. Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία
ΕΤΕΑΝ Α.Ε. - ΤΕΠΙΧ
AGORA - Hellenic Republic Ministry of Foreign Affairs
Διαύγεια - διαφάνεια στο κράτος
ΕΣΠΑ 2007-2013

Διαγωνισµός της ΧΙΙ Μ/Κ Μεραρχίας Πεζικού "ΕΒΡΟΥ" για την προμήθεια νωπών αλιευμάτων

Δημοσιεύθηκε στις 15/06/2017 11:23

Ανοικτός διαγωνισµός της ΧΙΙ Μ/Κ Μεραρχίας Πεζικού "ΕΒΡΟΥ" για την προμήθεια νωπών αλιευμάτων (ψάρια, κεφαλόποδα, μαλακόστρακα, οστρακοειδή), αλιείας και εκτροφής, θαλασσίων και γλυκέων υδάτων, για τις ανάγκες των Μονάδων της ΠΕ/ΧΙΙ Μ/Κ ΜΠ και την παραχώρηση του δικαιώματος εκμετάλλευσης του τμήματος ιχθυοπωλείου του Στρατιωτικού Πρατηρίου Αλεξανδρούπολης (ΣΠΑ).

Η εκτιμώμενη ετήσια δαπάνη χωρίς Φ.Π.Α. θα ανέρχεται σε 150.000,00€ περίπου, με δυνατότητα να αυξομειωθεί, καθόσον εξαρτάται από λόγους μη δυνάμενους να προβλεφθούν μελλοντικά, όπως ζήτηση προϊόντων από πελάτες του ΣΠΑ, επάνδρωση – ανάγκες Μονάδων, τιμές προϊόντων, κ.λπ.

Κριτήριο κατακύρωσης της προμήθειας θα αποτελέσουν η προσφορά με την πλέον συμφέρουσα τιμή από πλευράς οικονομικής άποψης, που θα συνάγεται από το υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης (επί τις %), επί της μέσης αποφορολογημένης λιανικής τιμής πώλησης, ανά κατηγορία, των νωπών αλιευμάτων, αλιείας και εκτροφής, και δεν πρέπει να είναι μικρότερες του 18%

Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δηµοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., ορίζεται η 14 Ιουλίου 2017, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 πμ

Διεύθυνση για τη λήψη εγγράφων του διαγωνισµού και παροχή πληροφοριών, κατά τις εργάσιμες ηµέρες και ώρες από τη ΧΙΙ Μ/Κ ΜΠ/4ο ΕΓ : Στρατόπεδο «ΑΝΤΓΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΜΑΖΑΡΑΚΗ», Ρήγα Φεραίου 1, Αλεξανδρού-πολη, ΤΚ 68131, τηλέφωνο: 25510-62420, email: kalamakisxr@gmail.com.