Διαγωνισμός του Δήμου Ξάνθης για την προμήθεια κάδων απορριμμάτων

Δημοσιεύθηκε στις 19/04/2018 14:44

Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός του Δήμου Ξάνθης, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας και εγκατάστασης υπόγειων κάδων απορριμμάτων και προμήθειας κάδων απορριμμάτων 1.100 lt, συνολικού προϋπολογισμού 396.180,00€ (με το ΦΠΑ).

Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ με ημερομηνία έναρξης παραλαβής προσφορών την Παρασκευή 18 Μαΐου 2018 και ώρα 10:00 και ημερομηνία λήξης την Παρασκευή 25 Μαΐου 2018 και ώρα 15:00.

Πληροφορίες: Γραφείο Προμηθειών Δήμου Ξάνθης, τηλ.: 2541026355