Διαγωνισμός της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Υποστήριξης Στρατού για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών

Δημοσιεύθηκε στις 23/04/2018 09:30

Η Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Υποστήριξης Στρατού προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό για τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο 3ετούς διάρκειας, για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών (toner και maintenance kit) για ανάγκες του Σ.Ξ. (ΑΔ: 27/2018), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάση της τιμής (χαμηλότερη τιμή), συνολικού προϋπολογισμού 116.975,80€ ανευ ΦΠΑ.

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ.

Καταληκτική ημερομηνία & ώρα κατάθεσης των προσφορών: Σάββατο 26 Μαΐου 2018, ώρα 15:00.

Αποσφράγιση των προσφορών: Παρασκευή 01 Ιουνίου 2018, ώρα 09:00 π.μ.

Έναρξη υποβολής προσφορών: Δευτέρα 21 Μαΐου 2018, ώρα 08:00 π.μ.