Διαγωνισμός της XXV ΤΘ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΣ για την εγκατάσταση και εκμετάλλευση πλυντηρίων - στεγνωτηρίων

Δημοσιεύθηκε στις 03/05/2018 08:49

Συνοπτικός δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός της ΧΧV ΤΘ ΑΞΙΑΡΧΙΑΣ "2ο ΣΙ ΕΦΕΣΟΣ" για την εγκατάσταση και εκμετάλλευση πλυντηρίων - στεγνωτηρίων σε τέσσερα στρατόπεδα της Φρουράς Ξάνθης, για την εξυπηρέτηση των οπλιτών, με καταβολή μισθώματος από ιδιώτη. Συνολική εγκατάσταση και εκμετάλλευση 7 πλυντηρίων και 7 στεγνωτηρίων, με δυνατότητα αύξησης ή μείωσης ανάλογα με τις ανάγκες των Μονάδων.

Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, με υψηλότερη τιμή μισθώματος ανά στρατόπεδο.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στην XXV ΤΘΤ είναι η Παρασκευή 18 Μαΐου 2018 και 09:00.