Ενιαία δικτυακή πύλη για τις Ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις των επιχειρήσεων

Δημοσιεύθηκε στις 01/08/2013 14:33

Η Γενική Διεύθυνση "Επιχειρήσεις & Βιομηχανία" της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προκειμένου να διευκολύνει την ενημέρωση των επιχειρήσεων αναφορικά με τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά μέσα της Ε.Ε. έθεσε σε λειτουργία την παρακάτω ενιαία δικτυακή πύλη. 
Η πύλη παρέχει πληροφορίες αναφορικά με τον τρόπο που μπορούν οι ΜΜΕ να υποβάλλουν αιτήσεις προς χρηματοδότηση από τα Διαρθρωτικά Ταμεία καθώς και για την πρόσβασή τους σε εγγυήσεις, δάνεια και επιχειρηματικά κεφάλαια.
Η διαδικτυακή πύλη είναι διαθέσιμη σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ε.Ε.