Διαγωνισμός της XXV ΤΘ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΣ για την εγκατάσταση αυτόματων μηχανημάτων πώλησης

Δημοσιεύθηκε στις 30/05/2018 12:02

Συνοπτικός δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός της ΧΧV ΤΘ ΑΞΙΑΡΧΙΑΣ" (2ο ΣΙ "ΕΦΕΣΟΣ") για την εγκατάσταση αυτόματων μηχανημάτων πώλησης, για την εξυπηρέτηση των Μονάδων και των Στρατιωτικών Καταστημάτων της Φρουράς Ξάνθης, με καταβολή μισθώματος από ιδιώτη. Συνολική εγκατάσταση και εκμετάλλευση 15 αυτόματων πωλητών (ροφημάτων-νερού-αναψυκτικών-τροφίμων) με μηναίο μίσθωμα, με δυνατότητα αύξησης ή μείωσης ανάλογα με τις ανάγκες των Μονάδων.

Το προσφερόμενο ποσό μισθώματος ανά μήνα δεν πρέπει να είναι χαμηλότερο από το ποσό των 50€ μηνιαίως για αυτόματο πωλητή νερού-σνακ-αναψυκτικών και των 17€ για αυτόματο μηχάνημα παρασκευής ροφημάτων.

Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, με υψηλότερη τιμή μισθώματος.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στην XXV ΤΘΤ/4ο Επιτελικό Γραφείο/ΙΙ, Στρατόπεδο "Υπιάτρου Κων/νου Τριανταφυλλίδη" (Πετροχώρι) είναι η Τετάρτη 27 Ιουνίου 2018 και 14:00.