Διαγωνισμός της 650 Προκεχωρημένης Αποθήκης Υλικού Πολέμου για την προμήθεια εσωτερικών επενδύσεων χιτωνίου στολής ασκήσεων

Δημοσιεύθηκε στις 30/05/2018 13:30

Η 650 Προκεχωρημένη Αποθήκη Υλικού Πολέμου πρόκειται να διεξάγει συνοπτικό διαγωνισμό, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές, για την προμήθεια εσωτερικών επενδύσεων χιτωνίου στολής ασκήσεων προς κάλυψη αναγκών Ν/Σ οπλιτών έτους 2018, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, συνολικού ύψους 74.300,00€.

Ημερομηνία - ώρα κατάθεσης - αποσφράγισης προσφορών: Τρίτη 12 Ιουνίου 2018 και ώρα 11:00 π.μ.

Ως τόπος υποβολής των προσφορών ορίζεται η 650 ΠΑΥΠ (Στρατόπεδο "Εφ. Ανθλγου Στογιαννίδη Ευάγγελου", Βανιάνο Ξάνθης)

Επιπλέον πληροφορίες σχετικά με το διαγωνισμό, στο τηλέφωνο 2541036304, Λγός Καλότσης Ιωάννης, Ανθστης Βαρυτιμίδης Συμεών, από 07:30 έως 14:00.