Διαγωνισμός του Δήμου Ξάνθης για την προμήθεια γεωδαιτικού σταθμού με πλήρες σετ παρελκόμενων

Δημοσιεύθηκε στις 11/06/2018 13:52

Συνοπτικός διαγωνισμός του Δήμου Ξάνθης, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια γεωδαιτικού σταθμού με πλήρες σετ παρελκομένων, συνολικού προϋπολογισμού 17.360,00€ (με το ΦΠΑ).

Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί την Πέμπτη 21 Ιουνίου 2018 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ξάνθης, Πλατεία Δημοκρατίας και ώρα: 11:00 - 11:30 (ώρα λήξης προσφορών)

Πληροφορίες: Γραφείο Προμηθειών Δήμου Ξάνθης, τηλ.: 2541026355