Διαγωνισμός της ΔΕΥΑΞ για την προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών

Δημοσιεύθηκε στις 11/06/2018 13:54

Δημόσιος ηλεκτρονικός ανοικτός μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, για την επιλογή προμηθευτή για την προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών διαφόρων τύπων έτους 2018-2019. Στο αντικείμενο του διαγωνισμού περιλαμβάνεται κάθε υλικό, που περιγράφεται αναλυτικά στην διακήρυξη και τα παραρτήματά της.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την Τετάρτη 27 Ιουνίου 2018 και ώρα 23:59.