Διαγωνισμός του Επιμελητηρίου Ηλείας για την ανάθεση υλοποίησης ενεργειών για το έργο "BALKANET"

Δημοσιεύθηκε στις 13/06/2018 13:04

Το Επιμελητήριο Ηλείας προβαίνει στη διενέργεια Διακήρυξης Σύμβασης Γενικών Υπηρεσιών με Ανοιχτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής για την Υλοποίηση ενεργειών προβολής, εκπόνηση μελετών, ανάπτυξη διαδικτυακής πλατφόρμας , διοργάνωση εκθέσεων, συναντήσεων και θεματικών εργαστηρίων για το έργο : “BALKAN IDEAS NETWORK FOR SUSTAINABLE INNOVATIONS IN THE AGRO-FOOD SECTOR”, ACRONYM : "BALKANET".

Λήξη προθεσμίας υποβολής προσφορών: Παρασκευή , 06-07-2018 και ώρα 14.00 μ.μ.