Διαγωνισμός της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Υποστήριξης Στρατού για την προμήθεια πουλόβερ

Δημοσιεύθηκε στις 25/06/2018 09:13

Η Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Υποστήριξης Στρατού προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό για τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο 2ετούς διάρκειας, για την προμήθεια πουλόβερ νέου τύπου οπλιτών, για την κάλυψη αναγκών ένδυσης Ν/Σ οπλιτών (ΑΔ: 34/2018), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάση της τιμής (χαμηλότερη τιμή), συνολικού προϋπολογισμού 2.952.000,00€ ανευ ΦΠΑ.

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ.

Καταληκτική ημερομηνία & ώρα κατάθεσης των προσφορών: Δευτέρα 30 Ιουλίου 2018, ώρα 15:00.

Αποσφράγιση των προσφορών: Παρασκευή 03 Αυγούστου 2018, ώρα 09:00 π.μ.

Έναρξη υποβολής προσφορών: Δευτέρα 23 Ιουλίου 2018, ώρα 08:00 π.μ.