Διαγωνισμός του Δήμου Ξάνθης για τον έλεγχο, επανέλεγχο και πιστοποίηση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων των δημοτικών κτιρίων σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384

Δημοσιεύθηκε στις 02/07/2018 09:51

Συνοπτικός διαγωνισμός του Δήμου Ξάνθης, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας με τίτλο: "Έλεγχος, επανέλεγχος και πιστοποίηση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων των δημοτικών κτιρίων, σχολείων και αθλητικών κέντρων του Δήμου Ξάνθης, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384", συνολικού προϋπολογισμού 74.338,00€ (με το ΦΠΑ).

Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί την Δευτέρα 16 Ιουλίου 2018 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ξάνθης, Πλατεία Δημοκρατίας και ώρα: 10:00 - 10:30 (ώρα λήξης προσφορών)

Πληροφορίες: Γραφείο Προμηθειών Δήμου Ξάνθης, τηλ.: 2541026355