Διαγωνισμός του Δ.Π.Θ. για την μίσθωση μεταφορικών μέσων για τη μεταφορά φοιτητών

Δημοσιεύθηκε στις 03/07/2018 10:59

Διεθνής ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (Δ.Π.Θ) για την μίσθωση μεταφορικών μέσων με φυσικά ή νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε νομικής μορφής που έχουν νόμιμη άδεια, για τη μεταφορά των φοιτητών του ΔΠΘ στις πόλεις Ξάνθη - Κομοτηνή - Αλεξανδρούπολη από και προς τους χώρους εκπαίδευσης, σίτισης και στέγασης.

Κριτήριο αξιολόγησης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής.

Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την Πέμπτη 23 Αυγούστου 2018 και ώρα 15:00