Διαγωνισμός της ΔΕΥΑΞ για την προμήθεια αδρανών υλικών, θερμού ασφαλτομίγματος και σκυροδέματος έτους 2018-2019

Δημοσιεύθηκε στις 17/07/2018 10:13

Συνοπτικός δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός της ΔΕΥΑΞ για την προμήθεια αδρανών υλικών, θερμού ασφαλτομίγματος και σκυροδέματος έτους 2018-2019, προϋπολογισμού 58.720,00€ (πλέον του ΦΠΑ).

Μειοδότρια θα αναδειχθεί η εταιρεία με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής του τιμολογίου της μελέτης.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού την Πέμπτη 26 Ιουλίου 2018 και ώρα 10:30 μέχρι 11:00, στα γραφεία του κτιρίου διοίκησης της ΔΕΥΑΞ, που βρίσκονται στο τέρμα 4ηςΟκτωβρίου, Ξάνθη.

Οι ενδιαφερόμενοι για πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται μέχρι τις 24/07/2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, στα τηλ.: 25411 00350 και 25411 00347