Διαγωνισμός της 650 Προκεχωρημένης Αποθήκης Υλικού Πολέμου για την προμήθεια αβουλκάνιστου ελαστικού

Δημοσιεύθηκε στις 19/07/2018 12:44

Η 650 Προκεχωρημένη Αποθήκη Υλικού Πολέμου/4ο Γραφείο πρόκειται να διεξάγει συνοπτικό διαγωνισμό, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές, για την προμήθεια αβουλκάνιστου ελαστικού, επ' ωφελεία 304 ΠΕΒ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, συνολικού ύψους 74.000,00€.

Ημερομηνία - ώρα κατάθεσης - αποσφράγισης προσφορών: Τρίτη 31 Ιουνίου 2018 και ώρα 11:00 π.μ.

Ως τόπος υποβολής των προσφορών ορίζεται η 650 ΠΑΥΠ (Στρατόπεδο "Εφ. Ανθλγου Στογιαννίδη Ευάγγελου", Βανιάνο Ξάνθης)

Επιπλέον πληροφορίες σχετικά με το διαγωνισμό, στο τηλέφωνο 2541036304, Λγός Καλότσης Ιωάννης, Ανθστης Βαρυτιμίδης Συμεών, από 07:30 έως 14:00.