Διαγωνισμός της της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας & Θράκης για την ανάδειξη αναδόχου υπηρεσιών παροχής γευμάτων

Δημοσιεύθηκε στις 20/08/2018 08:44

Η Διοίκηση της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης προκηρύσσει Β΄ επαναληπτικό ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων, για την ανάδειξη αναδόχου παροχής «Σίτισης Ιατρών» (CPV 55320000-9, Υπηρεσίες Παροχής Γευμάτων), για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας, αρμοδιότητας 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, στο πλαίσιο του ΠΠΥΥ 2015 για ένα χρόνο, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνολικού προϋπολογισμού 536.077,00€ με Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα: Δευτέρα 13.08.2018 και ώρα 09:00 π.μ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα: Παρασκευή 14.09.2018 και ώρα 17:00 μ.μ.