Διαγωνισμός της της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας & Θράκης για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης

Δημοσιεύθηκε στις 20/08/2018 09:39

Η Διοίκηση της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, για την παροχή υπηρεσιών ετήσιας συντήρησης εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης των Κέντρων Υγείας, αρμοδιότητας 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνολικού προϋπολογισμού 24.676,00€ συμπ.  Φ.Π.Α. 24%.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την Πέμπτη 30 Αυγούστου 2018 και ώρα 11:30 π.μ. στα γραφεία της Υπηρεσίας ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τετάρτη 29.08.2018 και ώρα 14:00 μ.μ.