Διαγωνισμός του Δήμου Ξάνθης για την προμήθεια διαφόρων σάκων απορριμμάτων

Δημοσιεύθηκε στις 23/08/2018 14:25

Συνοπτικός διαγωνισμός του Δήμου Ξάνθης, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας διαφόρων σάκων απορριμμάτων, συνολικού προϋπολογισμού 29.822,00€ (με το ΦΠΑ).

Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί την Τρίτη 11 Σεπτεμβρίου 2018 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ξάνθης, Πλατεία Δημοκρατίας και ώρα: 10:00 - 10:30 (ώρα λήξης προσφορών)

Πληροφορίες: Γραφείο Προμηθειών Δήμου Ξάνθης, τηλ.: 2541026355