Διαγωνισμός του Δήμου Ξάνθης για την προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού

Δημοσιεύθηκε στις 29/08/2018 09:01

Συνοπτικός διαγωνισμός του Δήμου Ξάνθης, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού, συνολικού προϋπολογισμού 44.683,40€ (με το ΦΠΑ).

Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί την Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου 2018 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ξάνθης, Πλατεία Δημοκρατίας και ώρα: 10:00 - 10:30 (ώρα λήξης προσφορών)

Πληροφορίες: Γραφείο Προμηθειών Δήμου Ξάνθης, τηλ.: 2541026355