Διαγωνισμός του Δήμου Ξάνθης για την ανάθεση υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής των οχημάτων του Δήμου

Δημοσιεύθηκε στις 29/08/2018 14:32

Ο Δήμος Ξάνθης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) που θα προκύπτει από το προσφερόμενο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό ανά μονάδα, επί της αναγραφόμενης τιμής του ενδεικτικού προϋπολογισμού, για την ανάθεση υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής των οχημάτων του Δήμου Ξάνθης, προϋπολογισμού 74.400,00€ (συμπ. ΦΠΑ).

Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ξάνθης την Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου 2018. Η ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών είναι 10:00 και η ώρα λήξης 10:30.

Πληροφορίες: Γραφείο Προμηθειών Δήμου Ξάνθης, τηλ.: 2541026355