Διαγωνισμός της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ξάνθης για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης

Δημοσιεύθηκε στις 13/09/2018 13:19

Συνοπτικός διαγωνισμός της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ξάνθης  για την προμήθεια υγρών καυσίμων (πετρελαίου θέρμανσης) για το έτος 2018 (από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι και 31.12.2018) και διαιρείται σε δύο (2) τμήματα ως εξής:

  • Τμήμα Α: Πετρέλαιο θέρμανσης για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Δ.Α. Ξάνθης, πλην αυτών που έχουν ως αντικείμενο αμιγώς τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών.
  • Τμήμα Β: Πετρέλαιο θέρμανσης για τις ανάγκες της Υπηρεσίας του Προαναχωρησιακού Κέντρου Κράτησης Αλλοδαπών Ξάνθης, της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ξάνθης που έχει ως αντικείμενο αμιγώς τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών.

Κριτήριο Κατακύρωσης: Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη αποκλειστικά βάση τιμής (ανά τμήμα)

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 10:00 π.μ.

Τόπος διενέργειας διαγωνισμού: Διεύθυνση Αστυνομίας Ξάνθης (Νέστου 2Α, 2ος όροφος)