Διαγωνισμός της ΔΕΥΑΞ για την συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων έτους 2018-2019

Δημοσιεύθηκε στις 14/09/2018 10:47

Συνοπτικός δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός της ΔΕΥΑΞ για την συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων έτους 2018-2019, προϋπολογισμού 59.997.00€ (πλέον του ΦΠΑ).

Μειοδότρια προσφορά θα αναδειχθεί εκείνη με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής του τιμολογίου της μελέτης.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού την Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 10:30-11:00 στα γραφεία του κτιρίου διοίκησης (τέρμα 4ης Οκτωβρίου).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη της προμήθειας μέχρι την Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 14:00 από τα γραφεία της ΔΕΥΑΞ.