Διαγωνισμός του Δήμου Ξάνθης για την προμήθεια οικοδομικών, μονωτικών υλικών και έτοιμου σκυροδέματος

Δημοσιεύθηκε στις 14/09/2018 12:37

Συνοπτικός διαγωνισμός του Δήμου Ξάνθης, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας οικοδομικών, μονωτικών υλικών και έτοιμου σκυροδέματος, συνολικού προϋπολογισμού 73.977,16€ (με το ΦΠΑ).

Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί την Δευτέρα 01 Οκτωβρίου 2018 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ξάνθης, Πλατεία Δημοκρατίας και ώρα: 12:00 - 12:30 (ώρα λήξης προσφορών)

Πληροφορίες: Γραφείο Προμηθειών Δήμου Ξάνθης, τηλ.: 2541026355