Επαναπροκήρυξη διαγωνισμού της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ξάνθης για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης

Δημοσιεύθηκε στις 27/09/2018 08:50

Επαναπροκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ξάνθης για την προμήθεια υγρών καυσίμων (πετρελαίου θέρμανσης) για το έτος 2018 (από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι και 31.12.2018) και συγκεκριμένα για:

  • Τμήμα Α: Πετρέλαιο θέρμανσης για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Δ.Α. Ξάνθης, πλην αυτών που έχουν ως αντικείμενο αμιγώς τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών.
  • Τμήμα Β: Πετρέλαιο θέρμανσης για τις ανάγκες της Υπηρεσίας του Προαναχωρησιακού Κέντρου Κράτησης Αλλοδαπών Ξάνθης, της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ξάνθης που έχει ως αντικείμενο αμιγώς τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών.

Κριτήριο Κατακύρωσης: Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη αποκλειστικά βάσει τιμής (ανά τμήμα)

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τρίτη 09 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 10:00 π.μ.

Τόπος διενέργειας διαγωνισμού: Διεύθυνση Αστυνομίας Ξάνθης (Νέστου 2Α, 2ος όροφος)