Διαγωνισμός της ΔΕΥΑΞ για την προμήθεια ελαστικοφόρου εκσκαφέα/φορτωτή

Δημοσιεύθηκε στις 02/10/2018 15:08

Δημόσιος ηλεκτρονικός ανοικτός μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, για την επιλογή προμηθευτή για την επιλογή προμηθευτή για την προμήθεια ενός (1) καινούργιου ελαστικοφόρου εκσκαφέα/φορτωτή 4Χ4. Στο αντικείμενο του διαγωνισμού περιλαμβάνεται κάθε υλικό, που περιγράφεται αναλυτικά στην διακήρυξη και τα παραρτήματά της.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την Παρασκευή 26 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 23:59.