Διαγωνισμός της ΔΕΥΑΞ για την παροχή υπηρεσιών για τον καθαρισμό των κτιρίων

Δημοσιεύθηκε στις 27/10/2020 12:01

Συνοπτικός δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των κτιρίων της Δ.Ε.Υ.Α Ξάνθης για τα έτη 2021-2022.

Μειοδότρια προσφορά θα αναδειχθεί εκείνη με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής του τιμολογίου της μελέτης.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής την Πέμπτη 05 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 10:30 μέχρι 11:00, στα γραφεία του κτιρίου Διοίκησης, που βρίσκονται στην 4ης Οκτωβρίου (τέρμα).

Πληροφορίες για το Διαγωνισμό παρέχονται, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλ.: 2541100310 και 2541100347.