Διαγωνισμός του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας ΑΜ-Θ για την προμήθεια υγειονομικού υλικού

Δημοσιεύθηκε στις 03/11/2020 13:32

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας ΑΜ-Θ, προκηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη προμηθευτή για την προμήθεια υγειονομικού υλικού και πανών ακράτειας των έξι (06) Παραρτημάτων του, για διάστημα ενός έτους, συνολικού προϋπολογισμού 59.670,80€ συμπ. ΦΠΑ.

Το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2020

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν σχετικά με την ανωτέρω προμήθεια υποβάλλοντας ερωτήματα στο e-mail του κ. Κυριακάκη Νικολάου: logistirio@0949.syzefxis.gov.gr