Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών Κλιματιστικών

Δημοσιεύθηκε στις 04/11/2020 13:15
Η  Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων προτίθεται να διενεργήσει ανοικτό διαγωνισμό Συμφωνίας – Πλαίσιο για επιτοίχια κλιματιστικά μηχανήματα διαιρούμενου τύπου τεσσάρων κατηγοριών, για τις ανάγκες φορέων του Δημοσίου. 
Στο πλαίσιο αυτό, η Διεύθυνση Έρευνας Αγοράς και Τεχνικών Προδιαγραφών έχει επικαιροποιήσει τις τεχνικές προδιαγραφές και διενεργεί δημόσια διαβούλευση αυτών για την υποβολή σχολίων, προκειμένου να εξασφαλισθεί η ευρεία συμμετοχή των επιχειρήσεων και ο υγιής ανταγωνισμός.
Οι  Τεχνικές Προδιαγραφές με Μοναδικό Κωδικό Διαβούλευσης ανά κατηγορία κλιματιστικών: 
 
1. Κατηγορίας 9000 BTU/h:       20DIAB000014112
2. Κατηγορίας 12000 BTU/h:     20DIAB000014113
3. Κατηγορίας 18000 BTU/h:     20DIAB000014114
4. Κατηγορίας 24000 BTU/h:     20DIAB000014115
 
 
Η υποβολή σχολίων επί των τεχνικών προδιαγραφών, που έχουν αναρτηθεί στο ΕΣΗΔΗΣ θα είναι δυνατή από 04/11/2020 έως 20/11/2020 στο ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr, πεδίο «Διαβουλεύσεις»)