Διαγωνισμός για την συντήρηση, επισκευή και αντικατάσταση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού κτιρίων του Δήμου Ξάνθης

Δημοσιεύθηκε στις 09/11/2020 13:56

Συνοπτικός διαγωνισμός του Δήμου Ξάνθης, με σφραγισμένες προσφορές, για την συντήρηση, επισκευή και αντικατάσταση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού κτιρίων του Δήμου, προϋπολογισμού 74.087,52€ με το ΦΠΑ.

Κριτήριο κατακύρωσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση τιμής (χαμηλότερη τιμή)

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής την Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 10:00 μέχρι 10:30, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ξάνθης.