2η Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για λαμπτήρες LED τύπου Tube T8 και T5 καθώς και τύπου E27 και E14

Δημοσιεύθηκε στις 16/11/2020 09:38
Η Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων προτίθεται να διενεργήσει ανοικτό διαγωνισμό Συμφωνίας – Πλαίσιο για «Λαμπτήρες LED τύπου Tube T8 και T5 καθώς και τύπου E27 και E14» για τις ανάγκες φορέων του Δημοσίου.
Στο πλαίσιο αυτό και σε συνέχεια της 1ης Διαβούλευσης, που έλαβε χώρα τον 6/2020, η Διεύθυνση Έρευνας Αγοράς και Τεχνικών Προδιαγραφών επικαιροποίησε εκ νέου τις τεχνικές προδιαγραφές και διενεργεί δεύτερη δημόσια διαβούλευση για την υποβολή σχολίων, προκειμένου να εξασφαλισθεί η ευρεία συμμετοχή των επιχειρήσεων και ο υγιής ανταγωνισμός.
Η υποβολή σχολίων επί των τεχνικών προδιαγραφών που έχουν αναρτηθεί στο ΕΣΗΔΗΣ  είναι δυνατή από 13/11/2020 έως 1/12/2020 στο ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr, πεδίο «Διαβουλεύσεις»).