Διαγωνισμοί για έργα επέκτασης δικτύου και συνδέσεων φυσικού αερίου στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Δημοσιεύθηκε στις 17/11/2020 09:50

Η Δημόσια Επιχείρηση Δικτύων Διανομής Αερίου ΜΟΝ. Α.Ε. προκηρύσσει διαγωνισμούς για τα έργα επέκτασης δικτύου και συνδέσεων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Συγκεκριμένα:

  • Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός άνω των ορίων για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Επέκταση χαλύβδινου δικτύου (19 bar), δικτύου πολυαιθυλενίου και συνδέσεις οικιακών και εμπορικών πελατών στα δίκτυα χαμηλής πίεσης (4 bar), στις πόλεις της Κατερίνης και της Αλεξάνδρειας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας»

Αριθμός Διακήρυξης : 0105/2020

  • Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός άνω των ορίων για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Επέκταση χαλύβδινου δικτύου (19 bar), δικτύου πολυαιθυλενίου και συνδέσεις οικιακών και εμπορικών πελατών στα δίκτυα χαμηλής πίεσης (4 bar), στις πόλεις των Σερρών και του Κιλκίς της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας»

Αριθμός Διακήρυξης : 0106/2020

Οι διαγωνισμοί θα διενεργηθούν μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 12:00.