Διαγωνισμός της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ξάνθης για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας

Δημοσιεύθηκε στις 18/11/2020 12:54

Συνοπτικός διαγωνισμός της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ξάνθης, με αποκλειστικό κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, για την επιλογή παρόχου υπηρεσιών καθαριότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων των Αστυνομικών Υπηρεσιών της Δ.Α. Ξάνθης για το έτος 2021.

Προϋπολογισμός δαπάνης #52.419,36€# ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (#65.000,00€# ευρώ, συμπ. του Φ.Π.Α.).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τετάρτη 02 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 11:00 π.μ.

Τόπος διενέργειας διαγωνισμού: Διεύθυνση Αστυνομίας Ξάνθης, Νέστου 2Α (2ος όροφος), Ξάνθη