Διαγωνισμός της ΔΕΥΑΞ για την συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων

Δημοσιεύθηκε στις 19/11/2020 13:22

Συνοπτικός δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων της Δ.Ε.Υ.Α Ξάνθης για τα έτος 2021.

Μειοδότρια προσφορά θα αναδειχθεί εκείνη με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής του τιμολογίου της μελέτης.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής την Τρίτη 01 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 10:30 μέχρι 11:00, στα γραφεία του κτιρίου Διοίκησης, που βρίσκονται στην 4ης Οκτωβρίου (τέρμα).

Πληροφορίες για το Διαγωνισμό παρέχονται, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλ.: 2541100310 και 2541100347.